Obec a farnosť Korunková

     Korunková leží v malebnom prostredí Nízkych Beskýd. Je vzdialená asi 18 km od mesta Stropkov. Tečie cez ňu malý potok Čierťaž. Okolité lesy, ktoré sú zvyčajne bukové alebo brezové, lákajú mnohých hubárov.
     V histórii mala obec rôzne pomenovania. Prvýkrát sa obec spomína už v roku 1408 a to pod menom Puczagshaw. Neskôr nachádzame pomenovania ako Puczarhaw, Puczayhaw, v 1430 roku je to už Puczak, v 1454 Puczaak, v 19 stor. je obec známa ako Pucakowce. Jeden čas sa obec volala aj Staré Selo. V 1920 za Československa sa volala obec Pucak, ale v roku 1955 bola premenovaná na Korunkovú a tak je tomu až dodnes. Obec sa nachádza v bývalej Zemplínskej župe, v okrese Stropkov. Do 18. stor. patrila panstvu Stropkov, potom rodine Bernathovcov. V 19 stor. zmenila vlastníka v rodine Petroczovcom, kedy dosiahla najväčší počet obyvateľov, vyše 400. Ľudia pracovali väčšinou v lesoch. Obec zasiahla tak 1. svetová ako aj 2. svetová vojna. Počas 2. svetovej vojny tu pôsobila partizánska skupina Čapajev. Dnes žije v obci okolo 100 obyvateľov.
     Nad obcou na ľavej strane sa týči gréckokatolícky chrám - cerkev. Najprv bola postavená na pravej strane dediny mala drevená cerkev, ktorá však zhorela. Potom v roku 1820 bola vybudovaná kamenná cerkev, hoci niekde sa uvádza aj iný rok 1776. Tento gréckokatolícky chrám v barokovo-klasickom štýle je zasvätený sv. veľkomučeníkovi Demetrovi, ktorý má svoj sviatok 26. októbra. Starý ikonostas bol zničený zubom času, zostali z neho len niektoré ikony. Interiér chrámu v 70 rokoch vymaľoval známy stropkovský akad. maliar - František Veselý. K farnosti Korunková patrí aj vedľajšia dedinka Solník, ktorá ma taktiež svoj chrám, ktorý bol postavený v roku 1890. Je zasvätený sviatku Narodenia Presv. Bohorodičky, ktorý sa slávi 8. septembra.
     Po páde komunizmu mali záujem o Korunkovú ako miesto svojho pôsobenia rôzne gréckokatolícke rehole. Od 2004 roku po dohode s prešovským vladykom Jánom Babjakom SJ sa miestna farská budova stala štvrtým kláštorom michalovských redemptoristov. Tento dom slúži pre potreby rehoľnej formácie ako noviciát. Otcovia redemptoristi pracujúci vo formácii sa venujú aj farskej pastorácii v tejto obci. Magistrom novicátu je o. Štefan Kitľan a sociom o. Metod Lukačik.