Jasličková pobožnosť v prikláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach