Posviacka obnoveného chrámu v Korunkovej

Odpustová slávnosť sv. Demetera a posviacka obnovenej cerkvi v Korunkovej

Každý rok v Korunkovej slávime chrámový sviatok sv. Demetera nebeského patróna našej farnosti. Tento rok však táto slávnosť bola výnimočná, pretože bola spojená s posviackou obnovenej cerkvi. Zúčastnili sa jej nielen rodáci z Korunkovej, ale aj veriaci z blízkeho okolia. Boli prítomní aj 14 kňazi a 5 bohoslovci. Najvzácnejším hosťom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský eparcha, ktorý vykonal posviacku obnovenej cerkvi.

Stredobodom slávnosti bola veľkolepá archijerejská sv. liturgia, ktorú svojím spevom skrášlil Zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova. Na kázni vladyka Ján rozvíjal myšlienku

nedeľňajšieho evanjelia, že diabol hriechom zotročuje dnešného moderného človeka, ale my kresťania, ktorí sa snažíme žiť podľa náuky evanjelia sme Ježišom Kristom oslobodzovaní od zlého. Kresťan má byť slobodným človekom, slobodným od hriechu a slobodným pre pomoc druhým. Ďalším významným hosťom bol aj vyšší predstavený gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku protoigumen o. Jaroslav Štelbaský. Farská budova v Korunkovej sa od roku 2004 stala piatym kláštorom gréckokatolíckych redemptoristov Michalovskej viceprovincie. Tento kláštor slúži predovšetkým ako dom formácie. Členovia malej miestnej komunity okrem farskej pastorácie robia duchovné cvičenia, venujú sa mládeži a predovšetkým chodia na ľudové misie, pretože to je hlavné poslanie redemptoristov. V tomto roku sa uskutočnili ľudové misie aj v Korunkovej.

Tretím motívom, ktorý dodával udalosti slávnostný a veľkolepý ráz, bolo 600. výročie založenia obce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1407, kedy sa obec nazýva Puczagshaw. Neskôr nachádzame pomenovania ako Puczarhaw, Puczayhaw, v roku 1430 je to už Puczaak, v 19. stor. je obec známa ako Pucakowce. Jeden čas sa volala aj Staré Selo. V roku 1920 v období Československa sa obec volala Pucak, ale v roku 1955 bola premenovaná na Korunkovú a tak je tomu až dodnes. Názov sa odvodil od 548 m vysokého vrchu Korunkov, ktorý sa čnie nad dedinkou. Dnes žije v obci 80 obyvateľov a svojimi bukovými a brezovými lesmi láka mnohých hubárov.

Nad obcou na ľavej strane sa týči gréckokatolícka cerkev, ktorá bola postavená v roku 1776. Tento gréckokatolícky chrám v barokovo-klasickom štýle je zasvätený svätému veľkomučeníkovi Demeterovi, ktorý má svoj sviatok v gréckokatolíckej cirkvi 26. októbra. Sv. Demeter je mučeník z prvých dôb kresťanstva. Svoju vieru v Ježiša Krista potvrdil nielen svojím kresťanským životom, ale aj mučeníckou smrťou. K farnosti Korunková patrí aj obec Solník, ktorá má chrám z roku 1890 a je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky.

Obnova fasády gréckokatolíckeho chrámu sa začala plánovať a realizovať ešte minulý rok. Najprv sa vypracovali projekty, začali sa zbierky a vyberala sa firma. Zo štedrých darcov je potrebné spomenúť Prešovský samosprávny kraj a nemeckú cirkevnú organizáciu „Kirche in not“. Avšak najväčšia ťarcha obnovy chrámu ležala na domácich veriacich, Korunkovčanoch. Dielo obnovy exteriéru chrámu úspešne vykonala firma p. Ing. Michala Gondeka zo Svidníka. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým dobrodincom našej cerkvi.

Vladyka Ján zápisom do obecnej a farskej kroniky výstižne vyjadril krásnu myšlienku obnovenej cerkvi: „ S jeho pomocou ste obnovili Váš nádherný Chrám sv. Demetera , ktorý je postavený uprostred vašich príbytkov. Prebýva v ňom Pán pánov a Kráľ kráľov, sám Boží Syn Ježiš Kristus. Lenže on chce prebývať aj v živých chrámoch, v našich srdciach a našich dušiach. Pamätajme, že všetci ľudia máme byť chrámom živého Boha.“

o. Metod Lukačik CSsR

správca farnosti