Oficiálne otvorenie archieparchiálnej fázy procesu blahorečenia redemptoristu o. Jána Ivana Mastiliaka.

V sobotu 31. januára 2015 najosvietenejší arcibiskup a metropolita Ján oficiálne otvoril archieparchiálny proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR. V tento deň sa ešte uskutočnilo slávenie dňa zasvätených osôb celej Prešovskej metropolie, za účasti všetkých našich vladykov: prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura CSsR, bratislavského eparchiálneho biskupa Petra Rusnáka, pomocného prešovského biskupa Milana Lacha SJ a emeritného pomocného pražského biskupa Ján Eugen Kočiš. Slávnostný deň začal archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slávili spolu s biskupmi aj mnohí kňazi. V kázni vladyka Ján zdôraznil sľub poslušnosti. Neposlušnosť je taktika zlého, ktorý od začiatku hovorí – nebudem slúžiť. Kresťanov a zvlášť rehoľníkov, má charakterizovať poslušnosť. A o otcovi Janovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR sa vyjadril: „Bol veľmi učený a zbožný redemptorista. Komunisti sa ho veľmi báli, ale nie preto, že bol mohutnej postavy, ale preto, lebo bol duchovne veľký a silný. Poznal som ho 5 rokov, keď som bol kaplánom tu v Prešove. Pomáhal kriesiť našu cirkev, bol neúnavným spovedníkom, formoval kňazov, rehoľníkov, prekladal knihy… Vnímal som jeho lásku, pokoru a pohotovosť poslúžiť. Som veľmi rád, že sa dnes oficiálne začína proces skúmania jeho života a čností.“ Program pokračoval v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity slávnostným zhromaždením, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Prvou časťou bolo prvé zasadnutie tribunálu, ktorým bol oficiálne na archieparchiálnej úrovni otvorený proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktoré prebiehalo podľa cirkevných predpisov určených na takúto udalosť. V úvode biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, pozvaných príbuzných a spolurodákov otca Mastiliaka z Nižného Hrabovca ako aj pozvaných svedkov privítal prešovský arcibiskup a metropolita Ján. Zdôraznil, že to ešte nie je blahorečenie, ale začiatok skúmania života a čností. Pozval všetkých, aby proces sprevádzali modlitbou, členov tribunálu a komisií, ako aj svedkov požiadal, aby si počínali a vypovedali v tejto záležitosti slobodne a pravdivo. „Verím, že nás Pán bude sprevádzať a keď to bude jeho vôľa, budeme môcť túto záležitosť posunúť do ďalšej fázy“, povedal vladyka Ján. Vicepostulátorom je otec Atanáz Mandzák CSsR. Tribunál tvoria prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý však vymenoval svojho zástupcu – arcibiskupského delegáta, ktorým je otec Jaroslav Pasok, promotorom spravodlivosti je otec Miloš Galajda, notárom aktuárom otec Peter Lach a pomocným notárom otec Matúš Verba. Zároveň boli vymenované dve komisie – Komisia znalcov vo veci teologickej a Komisia znalcov vo veci historickej a archivistickej. Po prevzatí dekrétov a prísahe bol oznámený dátum prvého pojednávania a určený svedok na vypočutie. Druhou časťou slávnostného zhromaždenia bolo stretnutie zasvätených osôb, ktorých sa zišlo 100 a vypočuli si zaujímavú prednášku kontemplatívnej sestry redemptoristky Aleny Hutňanovej OSsR na tému Zasvätení – spoluúčastní na Božom živote.


ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom zo Slovenska. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Študoval v Čechách a v Ríme. Po získaní doktorátu sa vrátil na Slovensko. Bol zaradený medzi desiatich „najnebezpečnejších“ rehoľníkov, proti ktorým sa konal tzv. monsterproces v roku 1950. Dovtedy neznámy redemptorista bol obvinený z velezrady a špionáže v prospech Vatikánu a západných mocností. Pôvodne navrhnutý trest smrti bol zmiernený na doživotie, z ktorého si napokon odsedel 15 rokov. Sám o väzení nechcel rozprávať, ale pod poslušnosťou napísal knižku Za hrsť spomienok, v ktorých sa na väzniteľov pozeral ako na tých, „ktorí si len konali svoju prácu.“ Po amnestovaní pracoval a žil v Prešove. V roku 1968 a v nasledujúcich rokoch stál pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi. Pre nebo sa narodil 18. septembra 1989, dva mesiace pred pádom totality. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

spracoval podľa TK KBS o. Metod Lukačik CSsR