Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

V dňoch 25. – 26. august 2007 sa uskutočnila v chráme Sv. Ducha v Michalovciach liturgická slávnosť bl. protoigumena Metoda Dominika Trčku, ktorý svoj život položil za Krista v leopoldovskom väzení v čase komunistickej totality.

Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku sa začala v sobotu o 17 hod. sv. ružencom, ktorý viedli br. Peter Labant, br. Jozef Troja a br. Marek Simeon Vachna.

Veľkú večiereň slúžil o. Marián Pacák. Po nej nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil košický exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR. Na liturgii koncelebroval pražský provinciál Stanislav Přibyl, protoigumen Jaroslav Štelbaský, protoigumen baziliánov Vladimír Sedláček, michalovský protopresbyter František Puci, otcovia Michal Moskaľ, Juraj Guľa, Stanko, Martin Hasaralejko, Peter Horváth, Stanislav Zimovčák, Vojto Lakomý, Karol Knap, Gabriel Kecskes, Miro Pohár, a redemptoristi Štefan Kitľan, Milan Záleha, Metod Lukačik, Juraj Rizman, Jozef Jurčenko, Andrej Kravčik a Atanáz Mandzák.

Vladyka Milan v kázni poukázal na to, že najväčším nebezpečenstvom pre cirkev, ale i pre spásu duší, nie sú prenasledovania či výsmechy neveriacich, ale nestálosť vo viere samotných veriacich a cirkevnej hierarchie. Bl. Metod veľmi kládol na srdce svojim spolubratom modlitbu za milosť zotrvania. Ani jeho osobná modlitba v tejto oblasti nebola márna, pretože keď mnohí opúšťali Cirkev, on zostal verný, zvlášť v princípoch. Určite žil v nádeji, že bude žiť život mimo väzenia, že ešte bude kázať, ale ako misionár ktorý sa denne modlil za milosť zotrvania nepovolil ani vtedy, keď už cítil, že síl mu ubúda, a azda aj zomrie vo väzení. Tým prvkom najväčšej nestálosti je človek sám a mnohoráz sa zakymáca aj v tom najpodstatnejšom. Aj bl. Metod si mohol povedať, že on chcel byť misionár, ohlasovať Božie Slovo a nie leňošiť za mrežami. Nedal sa však zviesť touto mylnou predstavou a zostal verný aj v tom mále. V dnešnom rozbúrenom živote potrebujeme práve takéto vzory stálosti, nielen tej ľudskej, ale aj duchovnej. Ak chceme žiť v takejto stabilite, nie je to možné bez každodenného kontaktu s Bohom. Toto bl. Metod chápal. Mohol v živote i vo väzení kľučkovať, ale nerobil to. Vedel komu uveril. Dnešné prostredie v ktorom žijeme už nie je homogénne, nie je iba kresťanské, preto potrebujeme tvoriť kresťanské spoločenstvo a vzájomnú modlitbu. Toto robili prví kresťania, a aj my to robíme. Vidíme však, že nám chýba mladá generácia. Aj my sme vo vážnom riziku, že stratíme stabilitu, ktorá je predpokladom našej spásy. Veď aj Kristus povedal, že iba ten kto vytrvá až dokonca, bude spasený. Bl. Metod vytrval, ale on sa za to modlil, v spoločenstve bratov v kláštore i so spoluväzňami v cele. Berme teda vážne prostriedky spásy, sviatosti, modlitbu i kresťanské spoločenstvo, ktoré nám pomáhajú utvrdzovať sa v stálosti. Prosme teda bl. Metoda o milosť vytrvania v dobrom.

Po svätej liturgii vladyka Milan viedol moleben ku bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi s uctením si relikvií. Slávnosť obohatil svojim spevom chrámový zbor Sv. Jozefa. Na slávnostnej archijerejskej liturgii sa zúčastnili aj rehoľníčky z viacerých rehoľných spoločenstiev a pútnici z okolia.

Odpustová slávnosť pokračovala nedeľným program. O 7 hod. slúžil o. Juraj Rizman utiereň.

O 8 hod. o. Jozef Jurčenko. V kázni zdôraznil, že bl. Metod sa učil v škole Ježiša Krista. Z neho čerpal svoju silu a vďaka tejto vernosti ho Boh oslávil. Nebojme sa kríža, lebo Boh nás miluje. Môžeme sa báť bolesti, utrpenia, ale nebojme sa Boha. On nás nikdy neopustí. Po liturgii bolo myrovanie.

Pred slávnostnou archijerejskou sv. liturgiou bol ruženec. Viedol ho br. Štefan Čanda.

Slávnostná sv. liturgia bola o 10 hod. Hlavným slúžiteľom bol prešovský vladyka Ján Babjak, SJ. Okrem pražského provinciála redemptoristov P. Stanislava Přibyla, redemptoristov z Michaloviec (o. protoigumen Jaroslav Štelbaský, o. Marián Pacák, o. Juraj Rizman a o. Atanáz Mandzák) a z ostatných kláštorov (o. Pavol Tomko, o. Ján Oharčák, o. Štefan Kitľan a o. Milan Záleha) koncelebrovali aj o. Michal Moskaľ, o. Juraj Guľa, o. Stanko a jezuita P. Germano Marani, ktorý je profesorom na Východnom inštitúte v Ríme. Kazateľom bol pražský provinciál P. Stanislav Přibyl. V kázni zdôraznil, že aj keď život bl. Metoda sa nám s odstupom času javí ako málo príťažlivý a dôležitý, nemôžeme urobiť jednoduchú hrubú čiaru a povedať si, že nás to nezaujíma. Práve naopak, posolstvo života bl. Metoda nie je nudné, ale je vysoko aktuálne. Žijeme v zložitej dobe poprevracaných hodnôt, kde bl. Metod môže byť pre nás príkladom, ako riešiť problémy nášho každodenného života. Jeho odchod do neznáma, zmena liturgického obradu, prostredia, jazyka, to všetko bola obeta. On sa rozhodol ísť za tým, čo bolo z Božej perspektívy aktuálne a potrebné. Urobil to raz navždy a svoje rozhodnutie potvrdzoval každodenným životom. Dnes predovšetkým mladí ľudia začnú veľa pekných projektov či diel, ale iba málo čo dotiahnu do konca. Toto nebol prípad bl. Metoda. Jeho mučenícka smrť bola akýmsi razítkom, potvrdením kvality jeho života. Nie všetci sme povolaní byť hrdinami, ale každý z nás je povolaný k tomu, aby žil zásadovo, v súlade s hodnotami ktoré verí a hlása. Nie je jednoduché prijať utrpenie. Spája sa to často so vzdychom „Prečo práve ja?“ alebo „Za čo ma Boh trestá?“. V prípade bl. Metoda nachádzame odpoveď až dnes. Utrpením, bolesťou a vernosťou až na smrť sa nám stal príkladom a výzvou, aby sme svoj život žili ako závažnú a jedinečnú udalosť, a aby sme aj druhých viedli tam, kde sa uskutočňujú jeho čnosti, odvaha k obeti, vytrvalosť a vernosť Kristovi až na smrť.

Po liturgii nasledovala tradičná modlitba ku bl. Metodovi, ktorú viedol vladyka Ján. V poďakovaní o. protoigumen Jaroslav zdôraznil, že včera i dnes prosil Boha na príhovor bl. Metoda o dar väčšej horlivosti pre Božie veci. Vladyka Ján zasa zdôraznil, že málo Bohu ďakujeme za dar novodobých mučeníkov. Prítomných preto povzbudzoval k hojnejšej účasti na podobných slávnostiach a k poznávaniu a modlitbe k bl. mučeníkom.

Po mnoholitstviji nasledovalo mirovanie a obchod okolo chrámu, čím bola slávnosť ukončená.

Na slávnosti sa okrem veriacich pravidelne navštevujúcich chrám Sv. Ducha zúčastnili aj pútnici zo Stropkova a ďalších miest a dedín. Prišlo aj niekoľko sestier SSNMP a OSBM.

Odpustová slávnosť prebehla v pokojnej a modlitebnej atmosfére. Už dnes sa tešíme na nasledujúci odpust.

daatma