Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku – 25.10.2012

Spomienková slávnosť bl. D.M. Trčku v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach mala už tradičný priebeh. Po modlitbe sv. ruženca sa prítomní pútnici modlili moleben ku bl. mučeníkovi. Modlitbu viedol o. igumen Jozef.

Svätú liturgiu, ktorú spevom obohatil chrámový Zbor sv. Jozefa, slúžil o. Atanáz. Koncelebrovali s ním o. protoigumen Jaroslav a o. igumen Jozef, a eparchiálni kňazi: o. Ľubo Novák zo Sečovskej Polianky, o. Karol Knap z Trnavy pri Laborci, o. Ján Sabol a o. Matúš Marcin z Michaloviec.

V kázni o. Atanáz hovoril o viere kresťana, ktorá má akoby tri zložky: poznanie, súhlas a dôveru.

Aká bola viera bl. D.M. Trčku?

Jedna z prvých vecí, ktoré bl. Dominik Metod pochopil, bol zmysel a nevyhnutnosť modlitby. Táto sa preňho stala každodenným duchovným chlebom. Modliac sa rozoznával Božiu vôľu pre svoj život.

V seminári prehĺbil svoju úctu k Eucharistii a kult k Božskému Srdcu. Keď pápež Pius X. vydal dekrét o častom svätom prijímaní, s radosťou to spolu s ostatnými študentmi využíval pre svoj duchovný rast.

Bol aj veľkým mariánskym ctiteľom. Svatohorská Panna Mária bola jeho Radkyňou a Ochrankyňou v čase bohosloveckých štúdií i počas prvej svetovej vojny, keď na Svatej Hore pôsobil ako misionár. Jej sa prišiel poďakovať a zároveň poprosiť o ochranu, ako to zaznamenal svatohorský kronikár, keď sa vydával na cestu do Haliča, kde začal pracovať vo východnom obrade. Ikona Matky ustavičnej pomoci a modlitba svätého ruženca sa stali jeho celoživotnými sprievodcami. V Stropkove pre gréckokatolíkov založil Arcibratstvo Matky ustavičnej pomoci, ktoré potom zakladal aj na misiách.

Z modlitieb byzantskej liturgie sa bl. mučeníkovi zvlášť páčili dve: Modlitba pred Cherubínskou piesňou – „Nikto spútaný žiadostivosťou a rozkošami tela nie je hodný predstúpiť ani priblížiť sa k tebe, ani slúžiť ti Kráľ Slávy…“ a po premenení – „Milujúci Pane, zverujeme Ti celý život i svoju nádej a vzývame, prosíme a úpenlivo Ťa žiadame…“ Uvedomoval si veľkosť a vznešenosť Boha, ktorý mu dal nádherný dar rehoľného života a kňazstva. Uvedomoval si potrebu Božej pomoci, milosti, darov Svätého Ducha, preto svoj život vkladal do Božích rúk.

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 37 fotografií)

Modlitbu príhovoru s pomazaním olejom, posväteným relikviami bl. mučeníka, viedol o. protoigumen Jaroslav.

Už dnes všetkých pozývame na spomienkovú slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. novembra 2012 v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

daatma