Milostivý čas po vyše 70. rokoch vo Falkušovciach

V gréckokatolíckej  farnosti Falkušovce v dňoch od 4. do 12. marca 2017 sa po 73. rokoch konali ľudové sväté misie. Tento požehnaný čas mohli veriaci prežívať v prítomnosti otcov misionárov  redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR a Atanáza Daniela Mandzáka CSsR. Konať túto službu pre farnosť ich pozval správca farnosti Emil Zorvan.

Hlavným poslaním otcov misionárov bolo obnoviť i prehĺbiť život viery a kresťanského života vo veriacich, pripomenúť základné pravdy viery, a tým priniesť duchovné oživenie do farnosti. Prispeli k nemu kázne či príhovory na témy: Boh je láska, Hriech a spása v Ježišovi Kristovi, Viera a obrátenie, Smrť, Ježiš je Pán, Eucharistia, Hľa tvoja matka a Modlitba. Program misií bol duchovne bohatý: sväté liturgie s misijnými kázňami pre všetkých, stavovské stretnutia s mužmi či ženami, deťmi a mládežou, dopoludňajšie molebeny s katechézami, modlitby posvätného ruženca, obnova krstných i manželských sľubov, sviatosti pomazania chorých, adorácia s odprosovaním za hriechy farnosti, krížová cesta, moleben s prednášaním prosieb a poďakovaní veriacich pred ikonou Matky Ustavičnej Pomoci a tiež návštevy chorých po domoch. Posilou počas misií bola, pre stále rastúci počet veriacich farnosti,  sviatosť zmierania.  K nádhernej atmosfére dopomohol nielen  mládežnícky zbor svojím spevom, ale aj hojná účasť ľudí z okolitých filiálok.

Záver misií patril posväteniu nového misijného kríža a modlitbe k získaniu plnomocných odpustkov. Otcovia misionári pritom povzbudzovali veriacich, aby sa nebáli, pretože sa nič nekončí, ale práve naopak misie v nás majú začať nový život v postoji lásky a viery. Vyzývali ľudí k tomu, aby všetko, čo zažili a počuli, začali žiť vo svojom každodennom živote.

Vrúcne poďakovanie patrí hlavne Bohu za tento čas hlbokých zamyslení a modlitieb. Zo srdca ďakujeme aj otcom misionárom a všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní svätých misií. Veríme, že prinesú hojné ovocie rastu duchovného života každého účastníka misií vo farnosti.

o. Emil Zorvan, správca farnosti Falkušovce