Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.02.2011

 

Stalo sa už tradíciou, že 25. v mesiaci sa v prikláštornom chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach schádzajú pútnici zo širšieho okolia Michaloviec, ktorí chcú ďakovať za vypočuté prosby a prosiť o príhovor blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku. Inak tomu nebolo ani 25. februára, a to aj napriek tomu, že nebolo príliš príjemné počasie a aj chrípka si vyberala svoju daň.

Modlitbu svätého ruženca viedli postulanti. Moleben ku blaženému mučeníkovi slúžil o. Atanáz. Po prečítaní evanjelia priblížil prítomným niekoľko detailov zo života Dominika Metoda Trčku. Meno Metod neprijal až počas misie na Haliči v rokoch 1919 – 1921, ale už pri krste dostal meno Dominik Metoděj. Meno v kresťanskej tradícii človek nedostával len preto, aby sa čímsi odlišoval od ostatných ľudí, ale dostával ho preto, aby svätý patrón, ktorého meno nosí, bol jeho vzorom, ochrancom a sprievodcom životom. Dominik Metod sa stotožnil zvlášť s druhým patrónom, teda svätým Metodom, Apoštolom Slovanov a Spolupatrónom Európy. Počas molebenu boli čítané poďakovania a prosby, ktoré za posledný mesiac veriaci osobne priniesli alebo poslali poštou.

Svätú liturgiu slávil o. František Čitbaj z Košíc, ktorý sa prítomným prihovoril v kázni. Koncelebrovali s ním o. protoigumen Jaroslav, o. igumen Jozef, otcovia Metod, Maroš a Atanáz a dvaja eparchiálni kňazi, o. Ján Lemeš z Pozdišoviec a o. Juraj Baran z Košíc. Kazateľ na začiatku príhovoru spomenul svoje stretnutia s redemptoristami, likvidáciu kláštora komunistami v apríli 1950, tajné vysluhovanie sviatostí redemptoristami v čase neslobody i veľmi náročnú pastoráciu v ťažkých podmienkach po roku 1968. Z kňazov a rehoľníkov väznených v žalároch chceli komunisti urobiť nevoľníkov, neslobodných ľudí, čo sa im nepodarilo. Aj väzenie sa pre nich stalo miestom, kde boli poslaní, miestom, kde ďalej mohli robiť svoju misiu – ohlasovať Krista. Oni sa teda aj napriek všetkému necítili neslobodní. A práve v tom je tajomstvo života nielen týchto väzňov, ale vlastne aj celého ľudského života. Veď kto z nás je úplne spokojný so svojim životom. Koľko je toho, čo by sme ešte chceli zmeniť. Počuli sme to aj dnes v poďakovaniach a prosbách počas molebenu, ktoré ste napísali. Bolo tam skutočne všetko, z čoho sa ľudský život skladá. Nie sme spokojní, radi by sme veľa vecí zmenili. Sami to však nedokážeme, preto hľadáme nejakú oporu, nejakú pomoc. Netreba však prijať postoj tých veľkých mužov, medzi nimi aj Dominika Metoda, ktorí prijímali svoj život taký, aký bol? To samozrejme neznamená, že máme žiť v apatii. Veď aj oni chceli ísť preč z väzenia, ale keď už boli v takejto situácii, tak sa snažili z toho zla urobiť niečo dobré, pretvoriť to na dobré. My si často predstavujeme, že Boh je ako eurofondy. Napíšeme projekt, do ktorého zapracujeme všetko čo potrebujeme, všetky naše potreby a potom ho pošleme na schválenie. Potom už len očakávame, kedy prídu peniažky, a možno že aj to, že niekto ten projekt za nás zrealizuje. A podobne to robíme aj voči Bohu, teda my sa modlíme, prosíme, máme svoj projekt, ktorý predstavíme Bohu a čakáme, že Boh to urobí tak, ako sme to vymysleli. Keď to nie je podľa nás tak sme sklamaní, lebo toľko sme sa namodlili, sviečok napálili a nakoniec to nefunguje ako by sme chceli a všetko je to úplne inak. A ono je to naozaj inak. My sa máme modliť, máme prosiť, ale máme byť slobodnými aj vtedy, keď to nie je tak, ako sme si to vymysleli, ako si to predstavujeme. Je umením prijať realitu života, aj keď nie sme s ňou úplne spokojní, aj keď nám nevyhovuje, prijať ju a meniť zlo na dobro. Ľudské obety vedia zmeniť aj zlo na dobro. Vy, ktorí žijete v Michalovciach, máte veľkú príležitosť prichádzať do tohto chrámu často, pretože je to po Klokočove najdôležitejšie centrum na Zemplíne. Veď povedzte, v ktorom chráme na Zemplíne máte relikvie mučeníka, ktorý zároveň v tom chráme aj pôsobil? Môžete prichádzať, pozerať na jeho hrob, vnímať jeho prítomnosť, ale predovšetkým brať si z jeho života príklad, ako pretavovať zlo na dobro. Blažený mučeník zostal do konca svojho života pravdivý a slobodný. Aj my by sme mali prežiť svoj život podobne, pravdivo a v slobode, čo je vlastne inak povedané šťastie. Zamilujte si toto duchovné centrum. Nech tento chrám bude vždy plný ľudí. Dotýkajte sa svätých ostatkov mučeníka, dotýkajte sa ich predovšetkým svojim srdcom, lebo tu netreba meniť svet okolo vás, tu treba predovšetkým meniť náš vnútorný svet. Dominik Metod Trčka je toho príkladom a keď ho budete o toto prosiť, on bude vyprosovať tie dary a milosti, ktoré k takémuto životu potrebujete.

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 8 fotografií)

Po svätej liturgii, ktorú spevom obohatil chrámový zbor svätého Jozefa, nasledovala modlitba príhovoru s pomazaním olejom, v ktorom boli ponorené relikvie bl. mučeníka Dominika Metoda. Modlitbu viedol o. Metod.

Slávnosť ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku sa v chráme redemptoristov v Michalovciach uskutoční 25. marca 2011.

daatma